Tania • décembre 4,2016 • 0 Comments

09.jpg 08.jpg 11.jpg 14.jpg

Tania • novembre 29,2016 • 0 Comments

001.jpg 005.jpg 014.jpg 015.jpg

Tania • novembre 28,2016 • 0 Comments

016.jpg 019.jpg 040.jpg 050.jpg 081.jpg

Tania • novembre 28,2016 • 0 Comments

Watching New York Rangers v Ottawa Senators In New York – November 27
003.jpg 018.jpg 030.jpg

Arrives at JFK Airport in New York – November 27
001.jpg 002.jpg 004.jpg

Tania • novembre 16,2016 • 0 Comments

011.jpg 016.jpg 044.jpg 052.jpg

Tania • novembre 16,2016 • 0 Comments

024.jpg 009.jpg 013.jpg 023.jpg

Tania • novembre 10,2016 • 0 Comments

24.jpg 27.jpg 30.jpg 23.jpg

Tania • novembre 10,2016 • 0 Comments

001.jpg 002.jpg 003.jpg

Tania • novembre 5,2016 • 0 Comments

24.jpg 25.jpg

76.jpg 77.jpg 78.jpg 79.jpg

Tania • octobre 24,2016 • 0 Comments

001.jpg 002.jpg 004.jpg 005.jpg